Vedtægter

Vedtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love og vedtægter for

Bredal Antennelaug.

 

§ 1.

Antennelaugets formål er at tilvejebringe fælles-antenneanlæg for Bredal og derefter varetage driften af anlægget. Anlægget overtages af lauget når entrepenørens økonomiske interesse er fyldestgjort og aut. måleattest fra P. & T. foreligger.

 

§ 2.

Som medlem kan optages enhver parcelhus-ejer inden for det for enhver tid værende forsyningsområde.

Indtrædende medlemmer betaler anpart efter laugets gældende bestemmelsen herom.

Ethvert medlem sørger selv for og afholder selv udgifterne ved tilslutningsledning fra stikdåse til hus.

Medlemmet forpligter sig til at holde sine modtageapparater i en sådan stand, at de øvrige medlemmers brug af anlægget ikke generes. Overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse med deraf flg. afbrydelse, jvf. " 3.

 

§ 3.

Ethvert medlem binder sig ved sin underskrift på købekontrakten med Bredal Antennelaug til betaling af sin antenneandel.

Herudover opkræves medlemmerne et årligt bidrag til bestridelse af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne ved anlægget, jvf. " 5.

Manglende betaling medfører afbrydelse af forbindelsen med anlægget med en måneds frist fra bestyrelsens eller bankens erindringsskrivelse.

 

§ 4.

Ved afhændelse af ejendommen inden anlæggets overtagelse forpligter medlemmet sig til at betale eventuelt restindskud, med mindre han har skaffet købers bindende underskrift på en af laugets blanketter om købers overtagelse af resterende forpligtelser.

 

§5.

Lauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets oprettelse, drift og vedligeholdelse, men det enkelte medlem hæfter ikke udover sin andel ved oprettelsesafgiften.

Udmeldelse af lauget kan - efter oprettelsesafgiftens betaling - ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

De hos medlemmerne opkrævede beløb indsættes på en dertil oprettet bankkonto. Til at hæve på kontoen kræves såvel formandens som kassererens underskrifter. Bliver der tale om overskud ved anlægget, må dette alene anvendes til vedligeholdelse af anlægget, og nødvendige omkostninger ved anlæggets drift, herunder kontorholdsudgifter m.v.

Bestemmelse om anden anvendelse kan kun træffes ved generalforsamlingsbeslutning.

I tilfælde af laugets ophævelse fordeles eventuelt overskud - efter dækning af laugets forpligtelser - ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. Udmeldelse af lauget berettiger ingensinde til udbetaling af noget beløb.

 

§ 6.

Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver end de i vedtægterne anførte, og kan ikke sammensluttes med andre foreninger eller underlægges disses myndighed, ligesom det til enhver tid skal være uafhængigt til alle sider.

 

§ 7.

Lauget administreres af en bestyrelse på 5 medlemmer, der for en to-årig periode vælges af og blandt medlemmerne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. To medlemmer afgår efter tur ulige årstal og tre medlemmer lige årstal, men genvalg kan ske.

Bestyrelsen fører referat over samtlige forhandlinger og beslutninger.

Valg af bestyrelsen sker på den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af hvert års maj måned, første gang maj 1973.

På den årlige generalforsamling vælges endvidere en suppleant til bestyrelsen.-- Denne kan genvælges.

Der vælges endvidere en revisor, for èt år af gangen.-- Revisoren kan genvælges.

Endvidere vælges der en revisorsuppleant, der også kan genvælges. Alle valg sker ved almindeligt stemmeflertal. Såvel bestyrelse som medlemmerne kan kræve skriftlig afstemning.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen kan ske via kontingentopkrævningen, laugets hjemmeside eller anden relevant internet platform, med mindst 14 dages varsel. 


(Generalforsamlingsbeslutning 03-06-2019).

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller 1/5 af laugets medlemmer skriftligt kræver det. for ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse m. v. som for ordinære.

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

Standard for dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger beretning

4. Valg af bestyrelse

     - Ikke på valg er:

     - På valg er:

5. Valg af suppleant

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Evt.

 

§ 8.

Til beslutning af vedtægtsændringer, eller om laugets ophævelse, kræves at mindst 60% af medlemmerne er tilstede på den generalforsamling hvor spørgsmålet behandles, og at mindst 2/3 af de mødte er for beslutningen, som derved godtages.

Hvis 60% af medlemmerne ikke er tilstede, men 2/3 af de tilstedeværende har stemt for forslaget, indkalder bestyrelsen inden en måned til ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende er beslutningsdygtige.

Ønsker et medlem at fremsætte forslag om vedtægtsændringer, skal der senest 8 dage før generalforsamlingen indsendes skriftligt forslag til bestyrelsen.

 

§ 9.

Laugets regnskabsår går fra den 1. april til 31. marts. Årsregnskabet skal være afsluttet og behandlet af revisorerne inden udgangen af den påfølgende måned, april måned.

 

§10.

Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke længere realiseres.

Derudover kan lauget ophøre, såfremt ovennævnte majoritet af dets medlemmer skriftligt beslutter dette, og man derefter vedtager det på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

 

§11.

Disse vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling d. 2.5.1972 og på ekstraordinær generalforsamling d. 9.6.1976

 

Renskrevet og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. juni 2000, under bestyrelse.

Jørgen Madsen (formand)

Tommy Boisen (kasserer)

Rita Toft

Anders Christensen

Henrik Udby

Bredal, den 16. maj 2000.

----------------------------

Oprindelige vedtægter oprettet

Bredal, den 9. Juni 1976.

 

Daværende bestyrelse: Karl Ove Lisberg (formand), Ole Krogh (næstformand), Mogens Lovmand (kasserer), Teddy Nielsen (sekretær), Jørn Ibsen

 

 

Bredal Antennelaug © 2018 • E-mail